โดยปกติเราสามารถติดตั้งภาษา java ลงไปได้ง่ายๆ โดยใช้คำสั่งในเทอร์มินัล
sudo apt-get install default-jdk (หรือ  default-jre ในการใช้งานปกติทั่วไป)
ซึ่งเราจะได้ java-6-openjdk มาใช้โดยอัตโนมัติ
 
เมื่อเราต้องการติดตั้ง sun-6-jdk เราจะใช้คำสั่งว่า
sudo apt-get install sun-java6-jdk ( หรือ sun-java6-jre สำหรับการใช้งานปกติทั่วไป)
 
เราอาจพบปัญหาว่าเมื่อติดตั้งแล้ว java ไม่เปลี่ยนจาก openjdk มาเป็น sun มีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆดังนี้คือ
ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดูว่า มี java อะไรติดตั้งอยู่บ้าง ด้วยคำสั่ง
sudo update-java-alternatives -l
น่าจะพบดังตัวอย่าง
java-6-openjdk 1061 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk
java-6-sun 63 /usr/lib/jvm/java-6-sun
 
ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนจาก openjdk ไปเป็น sun
sudo update-java-alternatives -s java-6-sun
และเปลี่ยนกลับจาก sun ไปเป็น openjdk ด้วคำสั่ง
sudo update-java-alternatives -s java-6-openjdk
เมื่อเปลี่ยนไปแล้วสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยคำสั่ง
java -version

Comment

Comment:

Tweet