เลือก File->Project Properties ตรง source เลือก Add Folder ให้เลือก Folder ที่ต้องการ

เลือก Includes/Excludes เพิ่มนามสกุลไฟล์ที่ต้องการ

Comment

Comment:

Tweet