ต่อจาก #2

หลังจากที่เราสามารถสร้าง portlet ได้แล้ว ต่อไปเราจะทำการสร้าง page ใหม่

1  เข้าไปที่ src/main/webapp/WEB-INF/pages/ ของ XXX-portal  สร้าง directory ชื่อใหม่ ตามต้องการและสร้างไฟล์ภายใน directory นั้นชื่อ folder.metadata โดยมีเนื้อหาดังตัวอย่างจาก jetspeed เช่น

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<folder>
<title >Tutorial</title>  
<metadata name="title" xml:lang="fr">Autodidacte</metadata>
<security-constraints>
<security-constraints-ref>public-edit</security-constraints-ref>
</security-constraints>
</folder>

2 สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ default-page.psml อ้างอิง portlet ภายในไฟล์นี้ดังตัวอย่าง

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<page>
<defaults layout-decorator="jetexpress" 
portlet-decorator="jetexpress"
skin="jetexpress"/>
<title>JetExpress Tutorials</title>
<short-title>Tutorials</short-title>
<fragment id="tutorial-100" type="layout" name="jetspeed-layouts::VelocityTwoColumns">  
<fragment id="express-101" type="portlet" name="jetexpress-pa::BonjourMonde"/>
</fragment>
</page>

3 จากตรงนี้ เราสามารถ deploy portal และ portlet ใหม่ได้ด้วยคำสั่ง

mvn jetspeed:mvn -Dtarget=deploy-pa

mvn jetspeed:mvn -Dtarget=deploy-portal

(อย่าลืมที่จะปิด apache-tomcat ก่อน deploy เสมอ)

4 เมื่อเราเข้าไปที่หน้า web page แล้ว จะพบว่าเกิด sidebar ใหม่ด้านข้างซึ่งเมื่อเข้าไปยัง link แล้วจะพบว่ามี portlet ตามที่เขียนไว้ใน defautl-page.psml

Comment

Comment:

Tweet