อ้างอิงจาก Jetspeed 2

* Jetspeed เป็น Portlet Portal

* Maven เป็น Management Application ช่วยในการสร้าง Project, Deploy, etc.

* Derby เป็นฐานข้อมูล

ขั้นตอนการสร้าง Project ที่เป็น Jetspeed  มีดังนี้

1 สร้าง Project ใหม่ ด้วยคำสั่งของ maven

 mvn org.apache.maven.plugins:maven-archetype-plugin:2.0-alpha-4:generate -DarchetypeGroupId=org.apache.portals.jetspeed-2 -DarchetypeArtifactId=jetspeed-archetype -DarchetypeVersion=2.2.0 -DartifactId=ชื่อโปรเจค -Dpackage=ชื่อแพคเกจ -DgroupId=ชื่อกรุป -Dversion=1.0-SNAPSHOT(Version)

2 cd เข้าไปใน Project ที่สร้างขึ้นจะมี directory  2 ชนิดคือ

XXX-pa คือที่เก็บโปรแกรม (portlets)

XXX-portal คือที่เก็บ Theme, Pages 

มีไฟล์ 2 ไฟล์คือ

jetspeed-mvn-settings.xml ใช้แก้ไขสิ่งที่ต่างจาก POM.xml แก้ไขที่ตั้ง webserver, database รวม version ด้วย POM.xml เป็นไฟล์ที่เก็บ config ของ Project

3  แก้ไข jetspeed-mvn-settings.xml ให้ถูกต้อง

4  เมื่อมี webserverแล้ว deploy โปรเจคลงไปยัง server ด้วยคำสั่ง

mvn jetspeed:mvn -Dtarget=all  (all หมายถึงลงทุกอย่างในครั้งแรก)

5 ใน XXX-portal/src/main/webapp ให้เอา theme มาแตกจะได้ dir ซ้อนลงไปเป็น decorations/layout/jetexpress/ ให้แก้ชื่อ jetexpress เป็นชื่อตามที่ต้องการ แล้วเข้าไปแก้ใน theme เช่น .vm .css และ image ให้เป็น theme ตามที่เราต้องการ

6 แก้ default theme ที่ XXX-portal/src/main/webapp/WEB-INF/pages/default-page.psml

7 สามารถ depoly เพื่อดูผลได้ด้วยคำสั่ง

mvn jetspeed:mvn -Dtarget=deploy-portal

8 สร้าง environment ให้ eclipse ด้วยคำสั่ง 

mvn eclipse:eclipse

9 ใช้ eclipse เปิด import project ขึ้นมาได้

10 เมื่อใช้ eclipse แล้วเราสามารถใช้ netbean import eclipse project เข้ามาแก้ไขต่อได้

 

Comment

Comment:

Tweet